Владимир Гилелевич Мазья

M. S. Agranovich, Yu. D. Burago, B. R. Vainberg, M. I. Vishik, S. G. Gindikin, V. A. Kondrat'ev, V. P. Maslov, S. V. Poborchii, Yu. G. Reshetnyak, V. P. Khavin, M. A. Shubin

Vladimir Gilelevich Maz'ya (on his 70th birthday)

* * *

Личная страничка на сайте Linkoping University

 

   

 

наверх

¬T